بررسی خودرو های موجود در ایران
روزی که جنسیس کوپه با محدوده قیمتی 60 ﺗﺎ 70 میلیون پس از هیوندای کوپه وارد کشور شد توانست بدلیل طراحی بروز و پویا، پیشرانه قلدر و البتـه قیمـت رقابتـی بسیار خوب بسیاری از خودروهای اسپورت المانی را دچار مشکل کند، حتی تا مدتها جنسیس کوپه حربه ای شده بود برای تحقیر فنی مرسـدس بــنزSL500 ﺑـﺎ ﺑﺮﭼﺴـﺐ قیمتی 400 میلیون و بی ام و های 330 البته تنها در بخش شتاب گیری!

ولی با پیدا شدن سـرو کلـه باکسـتر بعنوان یـک روباز تمامـا اسـپورت داسـتان تغییر کــردﻣـﺎ هـم تصــمیم گــرفتیم هــر دوی ایــن خودروهــای اســپورت ســیلندر را بــه میــدان مبــازره بکشــیمالبتــه رنــج قیمــتی باکســتر – در زمــان تســت – حــدود 120 میلیــون تومــان و دو برابر جنسیس بود، به علاوه اینکه موتور جنسیس 3.8 ولی پورشه روی همین موتور سیلندر از مکانیزم تخت (و نـه خورجیــنی) ﺑـﺎ ﮔﻨﺠــﺎﯾﺶ2893 ﺳـﯽ ﺳـﯽ ﯾﻌﻨﯽ حدود 900 ﺳﯽ سی کمتر از جنسیس کوپه سود برده بود. اما این دو خودرو اسپورت بدلیل فاکتور مشترک به میدان رزم فرا خوانده شدند که شامل شتاب اولیـه 5.4 و5.6، پیشرانه سیلندر و البته تعریف 5.4 ﺗﺎ 5.6 کیلوگرم از وزن برای یک اسب بخار. البته برای این تست باید قاعـدتا پورشـه باکسـتر بـا موتـور 3.5 لیـتری 310 اسبی استفاده می شد اما بدلیل موجود نبودن در زمان تست و اینکه در آن محدود زمانی تمامی باکسترهای وارداتی از نوع لیتری بودند به انچه داشـته قناعـت کـرده و لباس رزم برتن و راهی میدان نبردشدیم!

تست اولیه قاعدتا روی خط استارت و در مسیر مستقیمی کیلومتری بود که قاعدتا به بیش از 400 متر آن نیازنداشتیمبا کستر با موتــور لیـتری تخـت با مرکـز ثقل بسـیار پایین تـری از زمیـن ناگهان کنده شد و علی رغمپیشرانه 255 اسبی دماغه اش به میزان متر از جنسیس 306 اسبی جلـو افتــادایـن مسـئله البتـه با توجــه بـا وزن 1380 کیلوگرمـی باکستر و تعریف اسب بخار به 5.4 کیلوگـرم وزن در مقابــل جنسـیس1610 کیلوگرمـی کــه بــا موتـور قلـدرتر جــور مابه التفــاوت 300 کیلوگرمـی اضــافه وزنـش بـه نسـبت باکستر را کشیده بود شاید دور از انتظارنبود.البته نسبت تعریف وزنی به قدرت موتور جنسیس تنها دهم کمتر بود که مهندسین هیوندای به عدد 5.2 کیلوگرم برای هر اسب بخار رسـیده بودند

دیری نپاییـد و دور از انتطارهم نبود که جنسیس در کمتر از نیم ثانیه این فاصله را جبران نمود و دقیقا در 350 متر اولیه هر دو خودرو دماغه به دماغه با هم حرکت کردنــد و هــردو روی 6.5 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر رسیدند و این اتفاق دقیقا درحالی رخ داد که روی کاتالوگ شتاب اولیه جنسیس کوپه 5.4 ثانیـه و باکسـتر تنهـا دهـم ثانیــه بیشـتر ﯾﻌﻨﯽ 5.6 بودپس در شتاب اولیه پورشه با توجه به ایرودینامیک قوی تر، وزن و مرکز ثقل پایین تر و البته جعبه دنده PDK که فوق العاده سـریع و بــی خطـا تعویض مـی شد جور اسب بخار کمتر را کشیده بود


ما داستان پس از گذر از 300 متر کاملا تغییر کرد و موتور خوش گشتاور جنسیس کوپه با خروجی 357 نیوتن متر درحال بـه رخ کشـیدن توان خود به موتور 290 نیوتن متری باکستربودالبتـه پورشــه هـم بــرای رسـیدن بـه گشــتاور و اسـب بخار مـاکزیممش درحـالی دور موتورهــای بـاﻻتری روی 6400 و 6000 دور تعریف کرده بود که برای جنسیس 6300 دور برای اسب بخار و 4700 دور برای ماکزیمم گشتاور تعریف شده بود ولی برای کـل کل جـدی دو رقیـب کــه رقیـب المانـی موتور ضعیف تری داشت تنها این فاکتورها کافی نبود و درگذر از 300 متر بــود کــه ناگهـان جنسـیس از باکستر فاصــله گرفـت و با رســیدن بـه 450 و 500 مــتراین فاصــله را بیشتر و جلو افتادن کوپه کره ای از رقیب المانی مشهودتر شدﺗﺎ اینجا در شتاب گیری اولیه هردو خودر نمره مساوی دریافت کردند، اما درشتاب گیری ثانویه جنسیس بـا یک نمره مثبت جلو افتاده بود که جعبه دنده محشر باکستر بازی را به تساوی کشاند.

نتیجه بخش اول: جنسیس – ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ1

بخش دوم پس ازشتاب گیری تست فرمان پذیری و هندلینگ خودروها بــود، بـه همیـن دلیـل سـرعت خودروهـا به حـدود 120 کیلومتر کـاهش و تعــویض ناگهـانی خطــوط آغاز شد. با افزایش سرعت تا 140 کیلومتر هردو خودرو تو دست و با تسلط کامل اقدام به تغییر لاین می کردند اما پس از 140 کیلومتر جنسیس دیگر خودروی باهندلینگـی نبود و درعقب خودرو حالت های ناپایــداری دیـده مـی شد و ایــن اتفـاق درحـالی رخ می داد کــه همچنــان باکسـتر بـه زمیـن چسـبیده بودحـتی فرمـان باکسـتر دقیـقتر و هوشیارتر بود و ضربات انتقالی حاصل از حرکت در آن اصلا نمادی نداشتدر صورتیکه فرمان جنسیس با توجه بـه تایرهــا و رینگ های بزرگـتر هم سـفت تـر و هـم اینکـه ﺑﺮﺧﯽ ضربات ریز و درشت را به دستان راننده انتقال می داد.

نتیجه بخش دوم: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ – جنسیس 1

در بخش سوم نوبت به چسبندگی خودرو روی زمین و البته راحتی سواری رسید که با وارد شدن به پیچی با زاویه 60درجه پورشه باکستر هر آنچه در توان داشت نشان داد و ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ 0.95 جی فشار جانبی رکورد خوبی به جای گذاشت و درحالی به هیچ وجه از زمین جدا نمی شد که جنسیس روی 0.90 جی کنـترل عقــب خـودرو از دست رفت و بسرعت دچار آشفتگی شد و حتی رینگ های بزرگتر هیچ کمکی بــه ایـن کوپــه نوپــای کــره ای نکـرد

از طرفــی بدلیل ارتفـاع بسـیار پــایین تـر باکســتر تا زمیـن، هندلینگ و چسبندگی این خودرو در کنار سیستم مدیریت تعلیق و پایداری پورشه که بی نظیر عمل می کنـد مثـل الماسـی مـی درخشـید و حـتی علـی رغـم اسـپورت تر بودن سیستم تعلیق باکستر اما کوبش های آن بیش از جنسیس نبوده و سواری به مراتب دلنشین تر و راحت تری از جنسیس داشت.

نتیجه بخش سوم: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ – جنسیس1

دربخش چهارم به فاکتور ترمزگیری رسیدیم که با کاهش ناگهانی سرعت از 110 به صفر باکستر با ترمزهای قدرتمند خود که مجز به دیسکهای 318 میلی مـتری بــود بدون هیچگونه کشیدگی فرمان به جناحین پس از35ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ که همین رکورد برای جنسیس که ترمزهای قوی هم نداشت روی 38 متر اتفاق افتاد.

نتیجه بخش چهارم: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ – جنسیس1

دربخش پنجم تست، به دو فاکتور پرداختیم که نخست جذابیت صدای پیشرانه و اگزوز یک خـودروی اسـپورت و دوم فضــای داخلـی کـابین بود که صـدای موتـور و منیـع اگزوز باکستر بی بدیل و مثل غرش مردانه بود و به مراتب جذاب تر از جنسیس بود و یک نمره مثبت به باکستر می افزود ولی در عوض فضای داخلی جنســیسبیشتر بود و مثل باکستر احساس خفگی به راننده دست نمی داد و یک امتیاز گرفته شد باکستر را جبران می کرد.

نتیجه ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ – جنسیس 2

دراین قسمت نوبت به بررسی کیفیت ساخت اتاق و استفاده از مواد روز دنیا رسید که بدون شک پورشه باکستر بدلیل کابینی شیک و با کیفیت استثنایی جای هیـچ حرف زدنی برای جنسیس که اگرچه کابین مدرنی داشت اما بدلیل استفاده از کیفیت ساخت پایین و پرکردن کابین با انواع پلاستیک نگذاشتحـتی ارگونومـی پورشــه درکنار صندلی های اسپورت بی نظیر آن دراین کلاس با کمتر خودرویی قابل مقایسه بود.

نتیجه بخش ﺷﺸﻢ: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮجنسیس 2

درکل پس از در نظرگرفتن مصرف سوخت هر دو خوردو در 100 کیلومتر شهری که برای باکستر 13.6 و برای جنسیس 13.8 لیتر بوده و همچنین هزینه نگهـداری هردو خـودرو کـه البته با توجه با گارانتی های هر دو تامدتی برای برخی موارد رایگان است اما کلا هزینه نگهداری یک خودروی المانی با تکنولوژی پیچیـده و بـدلیل اســتفاده از مــواد بــا کیفیت بسیار باﻻتر بیشتر بوده ولی درعین حال کلاس و پرسیتیژ و کیفیت و راحتی سواری در کلاس پورشه با هیوندای هیچگاه قابل مقایسـه نبـوده و نخواهـد بـود و دقیقا شما درمقابل پرداخت مبلغی دو برابر قیمت جنسیس سوار بر خودروی دو نفره ای خواهید شد که دقیقا مصداق این است که هر مقـدار پول بدهیـد همـان انــدازه امکانـات و سواری دریافت خواهید کرد.

با تمامی احترام به توانمندی های جنسیس کوپه که در این رنج قیمتی بواقع نه تنها در ایران بلکه در دنیا خودروی کم رقیبـی درحال حاضرست اما برنده این طوفان زرد با برتری مثبت 4 امتیاز پورشه باکستر است که بدلیل عرضه پکیجی ویژه و استثنایی مرکب از توانایی های چشم گیر خود دقیقـا بایـد به یاد داشت که هیچگاه نمی توان کیفیت و طعم یک چلوکباب را با همبرگرساده مقایسه کرد!برچسب‌ها: باکستر در برابر جنسیس کوپه
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم فروردین 1392ساعت 2:39  توسط Knight Mahbod  | 

پژو 206 صندوق دار پنجمین و آخرین نوع از 206های تولیدی است. این خودرو در میان مدل های دیگر خانواده خود شامل 206 هاچ بک 3 در و 5 در، کوپه روباز و استیشن به دلیل برخورداری از صندوق عقب بیشتر مورد توجه خانواده های ایرانی قرار گرفته است.


پژو 206 صندوقدار یا SD که طراحی آن توسط مهندسان ایرانی صورت گرفته برای اولین بار در نمایشگاه فرانکفورت 2005 در غرفه پژو در معرض دید قرار گرفت. در حال حاضر 29 تیپ متنوع از 206 هاچ بک و صندوقدار در ایران خودرو تولید می شود که 15 تیپ آن به بازار داخل و 14 تیپ دیگر به بازارهای صادراتی اختصاص پیدا کرده است. در اینجا  سه تیپ V1 ، V8، V9 و V20 را با یکدیگر مقایسه می کنیم. هرچند که عرضه V20 در ایران کمتر است و این تیپ بیشتر برای بازارهای صادراتی در نظر گرفته شده است. حجم موتور سه تیپ V1 ، V8 و V9، ا1600سی سی است در حالی که V20، ا1500سی سی می باشد. سه تیپ اول مذکور 16 سوپاپه است؛ اما V20 ،ا8 سوپاپ دارد. حداکثر سرعت 4 تیپ یاد شده نیز تا حدودی با یکدیگر متفاوت است؛ چراکه با V1 و V8 تا 193 کیلومتر در ساعت می توانید گاز دهید در حالی که با V9 تا 189 و با V20 تا 170 کیلومتر در ساعت می توانید رانندگی پرسرعت را تجربه کنید؛ اما پژو 206 SD کلا در هر تیپی، خودرویی کم مصرف محسوب می شود؛ به همین دلیل نیز این خودرو پس از سهمیه بندی بنزین خیلی مورد توجه قرار گرفت. میانگین مصرف ترکیبی V6 و V8، ا 6.6 لیتر، V9 ، ا7.3 لیتر و V20 نیز 6.4 لیتر می باشد. از بین تیپ های ذکر شده تنها V9 اتوماتیک و بقیه دستی هستند. هر سه خودرو نیز در کلاس C قرار دارند و تنها دو تیپ V8 و V9 ترمز ضدقفل (ABS) و ایربگ دارند. در حال حاضر قیمت خودروهای مذکور در بازار به این ترتیب می باشد. V1 با قیمت 15میلیون و 100هزار تومان،V8،ا17میلیون و 500 هزار تومان، V9 با قیمت 19میلیون و 500 و همچنین V20 با قیمت 13میلیون و900هزار تومان در بازار عرضه می شود.مشخصاتV1V8V9V20
تزئیناتقابلیت تنظیم ارتفاع صندلی رانندهدارد
نوع جلو داشبوردتولید بروش تزریق پلاتیک – جنس: PP
پشت سری صندلی عقبنداردداردندارد
نوع سپر جلوپوسته پلیمری- همرنگ بدنه
نوع سپر عقبپوسته پلیمری- همرنگ بدنه
رینگ اسپرت----
یخچال----
موبایل هندزفری----
کروز کنترل----
تجهیزاتکولردارد
لامپ سقفی جلودارد
شیشه برقی جلودارد
شیشه برقی عقب-دارد       دارد-
آینه های جانبی برقی-دارد       دارد-
دماسنج روی داشبورد-دارد       دارد-
مبدل کاتالیتیک اگزوزدارد
نوع برف پاک کندو تیغه ای – سه سرعته
شیشه گرم کن عقبدارد
آنتن برقی-
سیستم تهویهدارد
سنسور اکسیژندارد
سیستم تهویه قابل تنظیمدارد   -            -دارد
سیستم تهویه اتوماتیک-دارد           دارد-
چراغ روشنایی (داخل داشبورد)-
سیستم صوتی و تصویریرادیو پخش کاست-
رادیو پخش سی دیدارد
نشان دهنده هامسافت سنج دیجیتالدارد

مشخصات فنی:

مشخصات فنیV1V8V9V20
موتورنوع موتورN6A- TU5K6D-TU3
حجم موتور1587 سی سی1360 سی سی
تعداد سیلندر4
نسبت تراکم10.59.6
حداکثر قدرت110 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه75 اسب بخار در 5300 دور در دقیقه
حداکثر گشتاور142 نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه118 نیوتن متر در 3400 دور در دقیقه
سیستم سوخت رسانیانژکتور الکترونیکی با پاشش چنذ نقطه ای
نوع سوختبنزین
تعداد سوپاپ168
سیستم احتراقجرقه زنی الکترونیکی
استاندارد حد آلایندگییورو 4یورو 3
عملکردحداکثر سرعت193 کیلومتر در ساعت189 کیلومتر در ساعت170کیلومتر در ساعت
شتاب صفر تا 100 کیلومتر در ساعت11.4 ثانیه12.6 ثانیه14.1  ثانیه
مصرف سوختمصرف سوخت در بزرگراه5.4 لیتر در صد کیلومتر5.8 لیتر در صد کیلومتر5 لیتر در صد کیلومتر
مصرف سوخت در شهر8.8 لیتر در صد کیلومتر8.8 لیتر در صد کیلومتر10.1 لیتر در صد کیلومتر8.9 لیتر در صد کیلومتر
میانگین مصرف سوخت6.6 لیتر در صد کیلومتر6.6 لیتر در صد کیلومتر7.3 لیتر در صد کیلومتر6.4 لیتر در صد کیلومتر
انتقال قدرت(جعبه دنده )5 دنده دستی4 دنده اتوماتیک5 دنده دستی
نوع کلاچتک صفحه ای خشکتک صفحه ای خشکهیدرولیکی  لکترونیکیتک صفحه  خشک
چرخ های محرکدیفرانسیل جلو
حجم و ظرفیتظرفیت باک بنزین50 لیتر
ظرفیت صندوق عقب400 لیتر
روغن موتور (با فیلتر )3.2 لیتر
حجم روغن موتور بدون احتساب فیلتر3 لیتر
حجم روغن گیربکس و دیفرانسیل2 لیتر
ظرفیت سیستم خنک کننده6 لیتر
حجم روغن هیدرولیک فرمان1 لیتر
فرماننوع فرمانپینیون و دنده شانه ای هیدرولیک
میزان گردش قفل به قفل فرمان3.8 دور
ترمزهانوع ترمزهیدرولیکی بوستر دار دو مداره
نوع ترمزهای جلودیسکی تهویه شوندهدیسکی
نوع ترمزهای عقبدیسکیکاسه ای
ترمز ضد قفل-برای تمام چرخ ها با توزیع کننده الکترونیکی نیرو-
تجهیزات برقی و الکترونیکینوع وتوان باتری6خانه ای (اسید سرب) – 50آمپر ساعت
نوع دینام80آمپر – کلاس 8کلاس 7
استارت1.1 کیلووات – کلاس 3کلاس 2
واحد کنترل الکترونیکی موتوربوش
اوزانوزن1086kg1104 kg1138 kg1050 kg
حداکثر وزن قابل یدک کشی1567 kg       1614 kg1567 kg
حداکثروزن مجاز با سرنشین1567 kg1614 kg1567 kg
حداکثر بار روی محور عقب780 کیلوگرم
حداکثر بار روی محور جلو855 کیلوگرم

ایمنی:

مشخصاتV1V8V9V20
قفل مرکزی با کنترل از راه دوردارد
جعبه کمک های اولیه-
سیستم هشدار دهنده-
نوع کمربندهای ایمنی جلوسه نقطه ای با پیش کشنده
نوع کمربندهای ایمنی عقبسه نقطه ای
نوع گیرنده و فرستنده قفل مرکزیرادیویی
کیسه هوای ایمنی جلو-دارد            دارد-
سیستم اعلام خطر دنده عقب-
سیستم ایمنی دزدگیر-
سیستم قطع خودکار سوخت در مواقع اضطراریدارد
سیستم کنترل انتشار بخار بنزیندارد
سنسور نور و باران-
تور نگهدارنده اشیاء (داخل صندوق عقب)دارد
چراغ مه شکن جلو و عقبدارد


برچسب‌ها: انواع پژو 206 صندوقدار
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم فروردین 1392ساعت 2:12  توسط Knight Mahbod  | 


با ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500cc به کشور باید دید که حالا نمایندگی ها دست به دامان چه

ترفند دیگری برای ورود خودروهایشان می شوند. موضوع عجیب تر اینجاست که وزارت صنایع و معادن

دلیل این کار را اقدام پیش فروش غیرمجاز برخی نمایندگی ها (که مثلا ما هم نمی دانیم کدام ها هستند)

اعلام کرده که نه تنها به وعده فروش سال 91 خود عمل نکرده اند بلکه با گرفتن پول هایی که بازهم معلوم

نیست به کجا می برند؛ در این شرایط نامتعادل اقتصادی و با دادن قول های پوچ و توخالی به مشتریان، به

خیال خودشان تبدیل به مافیایی جدید شده اند که شکرخدا کسی هم جلودارشان نیست؛ در آن طرف قضیه هم

چه مسئولان بی لیاقتی در تماشای این عدالت خواری نشسته اند که سکوتشان هیچ تفاوتی با ظلم ظالم ندارد؛

شایدم به قول دوستانمان اشکال ما در همینجاست؛ اشکال در خودمان است . . .اما تا قضیه به جاهای باریکتر نکشیده اجازه دهید به موضوع اصلی بازگردیم که اعلام لیست خودروهای

ممنوع الورود به داخل کشور از طرف وزارت صنایع است. طبق این لیست نمایندگی ها تا اطلاع ثانوی

برای ورود خودروهای زیر هیچ راه قانونی ندارند:

•سوزوکی کیزاشی،

•کیا کارنز اتومات، کیا سول اتومات، کیا پیکانتو اتومات، سراتو دی کوپ اتومات، کیا اپتیما تی اف

اتوماتیک، کیا اسپورتج، کیا سورنتو، کیا ماهاوی، کیا کادنزا، کیا کارنیوال و کیا سراتو

(یعنی همه محصولات کیا )


•اوپل کورسا،

•سانگ یانگ اکتیون،سانگ یانگ رکستون، سانگ یانگ رودیوس اتومات

•بنز، بنز کابریولت، بنز کوپه

•پورشه 911 کررا S (کوپه/کابریولت)، پورشه پانامرا، پورشه کاین،

•تویوتا آریون، تویوتا اف جی کروز 4000 سی سی، تویوتا پرادو، تویوتا فورچونر، تویوتا لندکروزر،

،تویوتا هایس، تویوتا کرولا، تویوتا هایلوکس، تویوتا یاریس،

•رنو لاگونا اتومات، رنو فلوئنس، رنو کولیوس، رنو لتیتود اتومات،

•هیوندای سانتافه 3500 سی سی اتومات، هیوندایی گرنجور، هیوندایی جنسیس،

•مازراتی گرنتوریسمو ، مازراتی کواترو پورته،

•نیسان مورانو، نیسان قشقایی

•مینی بوس فیات، ون فیات،

اما حالا چند نکته جالب تر از حاشیه؛ به نظر شما منظور وزارتی ها از “بنز، بنز کوپه و بنز

کابریولت” چیست ؟؟؟ خب سرجمع بفرمایند همه بنزها ؛ راستی مگر در مدل های پورشه

خودروی زیر 2500 سی سی وجود دارد ؟؟؟ در میان مازراتی ها چطور ؟؟؟ این وسط آرتاتاک

موتورز هم بلاتکلیف مانده که هنوز نیامده باید به فکر راه نجاتی برای خودش باشد؛ البته

میلیاردرها همیشه میلیارد هستند؛ چه با ارز مرجع چه با ارز آزاد !!! ولی حالا که وزارتی ها همه

را قلع و قم کرده اند ما نفهمیدم این وسط تکلیف پیش فروشی های دروغ برخی ها به کجا می

رسد؛ همان هیج کجای سابق ؟؟؟


برچسب‌ها: لیست خودرو های ممنوع الورود
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم بهمن 1391ساعت 21:40  توسط Knight Mahbod  | 

ستون A :
ستون در جلوی قسمت وسط بدنه اتومبیل که سقف روی این ستون است و داخل آن عناصر ایمنی غیر فعال تعبیه شده.

ABAT-VENT :

شیشه جلوی کم ارتفاع و یا بر آمدگی باد شکن در اتومبیلهای Speedster

ABAXIAL :

ساختمان خارج محور

• ABC :

Active Body Control. سیستم هیدرو الکترونیکی مرسدس بنز که جلوی خوابیدن بدنه اتومبیل به چپ و راست و جلو و عقب را میگیرد. (در پیچها و هنگام ترمز این سیستم کمک بسیاری به پایداری اتومبیل دارد)

ABS :

Anti Blocker System. سیستم الکترونیکی که قفل کردن چرخها را در هنگام ترمزهای شدید و ترمز روی سطوح لغزنده از قبل توسط سنسورها پیش بینی کرده و با شل و سفت کردن دیسکها در میلیونومهای ثانیه باعث میشود چرخها حداکثر چسبندگی را داشته باشند و بدین ترتیب در سختترین شرایط نیز حاکمیت فرمان دست راننده باشد.این سیستم در ترمزهای آنی نیز اجازه فرار از برخورد را نیز به راننده میدهد و امروزه بسیاری از تولید کنندگان اتومبیل انرا به صورت استاندارد روی محصولات خود ارائه میدهند و بعضی میز با درخواست مشتری آنرا روی اتومبیل خریدار نصب میکنند.

• AC :

air condition ایرکاندیش , کولر. شبیه به یخچال کار میکند ,توسط یک کمپرسور ماده گازی تحت فشار قرار گرفته گرم و تبدیل به مایع شده و سپس سرد میشود. بعد از بخار شدن سریع خنک میشود.برای کارکرد کمپرسور مصرف سوخت اتومبیل کمی افزایش میابد.

ACC :

Adaptive Cruise Control سیستم که در ترافیک فاصله و سرعت اتومبیل را با اتومبیلهای دیگر تنظیم میکند.بخصوص این سیستم مانع تاثیر گذاری منفی وسایل نقلیه بار بر بر ایمنی جاده و ترافیک میشود. DaimlerChrysler سیستم دیگری را پیشرفت داده که علاوه بر این فاصله را با خطوط جاده نیز تنظیم میکند.

• ACEA :

اتحادیه تولید کنندگان اتومبیل اروپا. بزرگترین کار این اتحادیه تعیین یک نرم برای روغنهای موتور و راحتی کار رانندگان در پمپ بنزینها بود.

ADB :

Automatische Differantial Bremse. نوع الکترونیکی دیفرانسیلهای قفل دار

ADEZYON :

نیروئی که باعث به هم چسبیدن مایعات و یا مواد به هم دیگر میشود.

• AERODINAMIK :
علم جریان هوا یا همان علم باد که برای اتومبیلها خیلی مهم است چون با مقاومت کم در برابر هوا مصرف بنزین هم کاهش میابد.بهترین مقدار مقومت در برابر هوا برای اتومبیلها cw=0,26 میباشد و آیرودینامیک بد اتومبیلهای SUV هم تا ۰٫۴۵ میتواند باشد.

AFS :

Active Fahrwerks Stabilierung. در اصل همان کار ABC را انجام میدهد.این سیستم در Citroen Xantia Activa مورد استفاده قرار گرفته است.

• AIRBAG :

کیسه هوا. در برخوردها و تصادفات حداکثر محافظت و ایمنی را برای سرنشینان تامین میکند.وقتی تصادف روی میدهد با اعلام سنسورها کیسه های هوا باز شده و جلوی وارد آمدن ضربات ناشی از تصادف را به سرنشینان میگیرند.(اگه زیاد بخوام توضیح بدم خودش یه مقاله میشه)

Air Filter :

فیلتر هوا. با عبور هوای ورودی به موتور از داخل این فیلتر که از معمولا از جنس کاغذ مخصوصی ساخته شده جلوی ورود ذرات و گرد و خاک به موتور گرفته میشود تا تحت اثر این ذرات در موتور ساییدگی ایجاد نشود و همچنین حرارت هوای ورودی تنظیم میشود و صدای مکش هوا نیز تا حد زیادی کاهش میابد.

• Air Flow Meter :

در داخل هواکش دریچه ای وجود دارد که به نسبت شدت جریان هوا باز و بسته میشود و ECU نیز متناسب با این میزان پاشش سوخت را مشخص میکند.

AQUA PLANNING :

عبور اتومبیل از آب بطوری که لاستیکها با زمین تماس نداشته باشند و آب از زیر پروفیل لاستیک خارج نشده بلکه به اطراف پخش شود.

Acceleration :

شتاب.

• Active Safety :

تمام اجزایی که ایمنی اتومبیل را بالا میبرند. مانند ABS , ESP , لاستیکها , ترمزها , شکل آیرودینامیک اتومبیل و …

ALB :

Anti Lock Brakes. نوع ساده و اولیه سیستم ABS. سیستم ترمزی که در هنگام کشیده شدن لاستیکها بر روی زمین با ریتم مشخصی ترمزها را گرفته و ول میکند.

AMPERMETR :

ابزار اندازه گیری و نشان دهنده میزان جریان ورودی و خروجی باطری.

• Anti Freez :

ضد یخ. مایعی که از ۵۰% گلیکول و ۵۰% آب تشکیل شده.در هوای سرد آب داخل رادیاتور یخ زده و به سیستم خنک کننده آسیب برساند.با اضافه کردن ضد یخ به آب رادیاتور میتوان از یخ زدگی جلوگیری کرد.درضمن مانع مانع ایجاد زنگ و رسوب در داخل رادیاتور و سیستم خنک کننده موتور میشود.

ASC+T :

Automatische Stabilitats Control+Traktion. سیستم که از سوی BMW مورد استفاده قرار گرفته و وضعیت چرخهای عقب را به طور دائم تحت نظر دارد.وقتی چرخهای عقب بلغزند یا چسبندگب خود را از دست بدهند ASC+T عمل کرده و ترمزها و موتور را به نحوی کنترل میکند که اتومبیل از مسیر خارج نشود.

• ASR :

Anti-Schlupf-Regelung سیستم کنترل آنتی پاتیناژ.سیستم که جلوی هرز گردی چرخهای محرک را میگیرد و بدین ترتیب باعث حفظ پایداری میشود.این سیستم به دو نحو میتواند کار کند : یا به صورت الکترونیکی قدرت موتور را کاهش میدهد و یا بر روی چرخی که هرز گردی میکند ترمز اعمال میکند.ASR نام مخفف این سیستم است که از سوی مرسدس بنز مورد استفاده قرار میگیرد و و برایTraction Control از سوی تولید کنندگان مختلف نامهای مختلفی استفاده میشود.مانند ETC , TC و TSC.

• ATF :

روغن گیرباکس اتوماتیک.برای فرمان هیدرولیک نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

AWD :

All Wheel Drive نام مخفف اتومبیلهای چهار چرخ محرک

AWS :

All Wheel Steering. سیستمی که فرمان میتواند هر ۴ چرخ را یک جا کنترل کند.

AUTODIMMING :
شکست نور توسط آینه داخل اتومبیل. که با سیاهتر شدن آینه و پخش نور , نور بالای ماشین عقب باعث ناراحتی و کاهش دید و مزاحمت راننده اتومبیل جلویی نمیشود.

• BAS :

سیستمی که در ترمزهای آنی فشار داخل هیدرولیک ترمز را زیاد کرده و باعث پخش یکسان قدرت ترمز به چرخها میشود

benzene :

بنزین.هیدرو کربنی که از نفت خام بدست می آید و در اتومبیلهای با موتور بنزینی به عنوان سوخت مورد استفاده قرار میگیرد و بفرمولC6H6

BI-LITRONIC :

نام اختصاری مورد استفاده BOSCH برای چراغهای Xenon.

• XENON :

امروزه چراغهای BI-XENON پیشرفته ترین و قویترین نوع چراغ هستند.در این چراغها برای نور پائین و بالا ۲ چراغ جدا استفاده میشود.چون طول موج و به عبارتی رنگ این چراغها شبیه نور خورشید است در شب باعث نارحتی چشم سایر رانندگان نمیشود و بازتاب را به حداقل میرساند.نوری که از داخل گاز XENON عبور میکند توسط لنز متحرک ۷۰ میلی متری بازتاب شده و تاثیر نور بالا را ایجاد میکند.

BLOW-BY :

نام گازهایی که در زمان احتراق به پیستونها میروند.

• Brake Disk Wiping :

پاک کننده دیسک ترمز. در هنگام بارش شدید باران روی دیسک را یک لایه نازک آب میگیرد , این سیستم با ایجاد تماس بسیار خفیف لنت ترمز با دیسک با فواصل مشخص سطح دیسک را تمیز میکند.بدین ترتیب تاخیری در عکس العمل ترمز ایجاد نمیشود.

BOXER MOTOR :

موتور باکسر. موتوری که سیلندرهای آن در یک راستا یعنی با زاویه ۱۸۰ درجه باشند

• CAN :

Controller Area Network. شبکه رابط بین سیستم مرکزی کنترل اتومبیل (ECU) و سیستم کنترل محیطی اتومبیل (ABS , AIRBAG , کولر ….)

• CABRIO :

اتومبیلهایی که ۲+۲ نفر گنجایش سرنشین داشته و روی اتومبیل باز شونده باشد.

Catalyzetor :

یکی از قطعات اگزوز که میزان گازهای آلوده کننده محیط زیست را کاهش میدهد.

CBC :

Cornering Brake Control. سیستمی که همرا ESP کار میکند و در بسیاری از اتومبیلهای BMW مورد استفاده است و جزو سیستمهای ایمنی فعال محسوب میشود. وظیفه CBC حفظ پایداری اتومبیل در هنگام ترمز در پیچ است. چون در پیچ سرعت چرخهای داخل و خارج پیچ با هم متفاوت هستند پس باید فشار ترمز این چرخها هم تفاوت داشته باشد. CBC توسط سنسورهای خود سرعت هر چرخ را حساب کرده و میزان فشار ترمز را ربای هر چرخ مشخص میکند.

• CC :

Cubic Centimetre. سانتیمتر مکعب. حجم موتور اتومبیلها با این واحد بیان میشود. حجم موتور مساحت بین بالاترین نقطه حرکت پیستون (محل قرار گیری سوپاپها) و پایینترین نقطه حرکت پیستون ( پایین سیلندر) در داخل سیلندر است. ۱CC برابر ۱۶ Cubic Inch است.

CDI :

کمپانی Daimler-Chrysler اتومبیلهای دیزل مرسدس بنز را به این نام میخواند.CDI محفف Common Rail Diesel Injection System است.

• Ceramic :

ماده ای سبک است که در Porsche Turbo و Mercedes CL 55 AMG برای ساخت دیسکهای ترمز مورد استفاده قرار گرفته است.از آوانتاژهای دیسکهای سرامیکی مقاومت آنها در برابر ساییدگی است که حدودا ۳۰۰۰۰۰ کیلومتر عمر میکنند و همچنین نسبت به دیسکهای معمولی ۶۰ درصد سبکتر هستند.

clutch :

تفاوت مشخص بین گیرباکسهای اتوماتیک و دستی (manual) در کلاچ است.کلاچ اتصالی قابل جدا سازیو که رابط انتقال قدرت بین موتور و گیر باکس است.برای حرکت اولیه اتومبیل ابتدا کلاچ گشتاوری را که از موتور میگیرد را به شفت اصلی گیرباکس (که به صورت استاتیک ثابت است) میرساند.همچنین در زمان تعویض دنده ها انتقال نیرو باید قطع شود که کلاچ این کار را انجام میدهد.

• compressor :

کاری شبیه به توربو نجام میدهد ولی قدرت خود را از موتور میگیرد.پمپی که فشرده کننده هوا یا مایع کولر است.Jaguar , مرسدس و سایر تولید کننده گان برای افزایش قدرت از کمپرسور استفاده میکنند.موتور برای به کار انداخت کمپرسور کمی بیشتر وخت مصرف میکند.

COUPE :

اتومبیلهایی که بین ستون A و C سقف فلزی دارند و فضایی برای ۲+۲ نفر و در بعضی موارد تعداد بیشتری سرنشین دارند.

• Cryogen Tank :

تا منفی ۲۵۳ درجه سانتیگراد از هیدروژن مایع محافظت میکند.باید خیلی خوب عایق بندی شده باشد در غیر اینصورت در یک روز ۲ درصد ظرفیت مخزن سوخت کم میشود.

CRS :

.Common Rail System برای موتورهای دیزل ساخته شده و سیستمی است که با فشار بیشتری پاشش میکند .و تفاوت اصلی آن با سایر سیستمها اینست که عملیات ایجاد فشار و پاشش جدا از هم انجام میشود. این سیستم باعث کارکرد بهتر و مرتب و کارایی بیشتر و کاهش صدای موتورهای دیزل میشود.

• CO :

گاز کربن مونو اکسید که در هنگام احتراق ناقص سوخت ایجاد شده و گازی مضرر است.

CRUISE CONTROL :

سیستم ثابت کننده سرعت

Cubic Inch :

اینچ مکعب. یک Cubic Inch برابر ۱۶٫۳۸۷۰۶۴۱ سانتی متر مکعب(CC) است. این واحد در گذشته برای اندازه گیری حجم موتور توسط انگلیس و آمریکا استفاده میشد.

• CVT :

Constantly Variable Transmission. گیرباکس با نسبت متغییر. این گیرباکس در دهه ۵۰ توسط یک هلندی به نام Van Doorne ساخته شد. در این گیرباکسها فقط یک نسبت شروع و پایان وجود دارد و وابسته به دور موتور و سرعت اتومبیل نسبت انتقال تغییر میکند.

CVVT :

Continuously Variable Valve Timing, تکنولوژی زمان متغییر سوپاپ .Volvo, Kia و Hyundai این سیستم را به این نام معرفی میکنند.این سیستم توسط کمپانی های مختلف با اسامی متفاوت مورد استفاده قرار گرفته و استفاده از آن تا حد زیادی گسترش یافته و مرسوم شده است.این سیستم کنترل موتور با زمان باز شدن سوپاپها را با توجه به سرعت و میزان بار اتومبیل تغییر میدهد و بدین ترتیب کارایی موتور را بالا برده و میزان گازهای مضرر خروجی از اگزوز را کمتر میکند.

• CW :

ضریب اصطکاک(مقاومت) در برابر هوا. میزان مقاومت اتومبیل در برابر هوا.

cylinder :

سیلندر مهمترین قسمت موتور است که داخل آنها پیستونها قرار میگیرند و محفظه احتراق را به وجود می آورند.

• D4 :

نام اختصاری موتورهای ۴ سیلندر بنزینی تویوتا.

D4D :

نام اختصاری موتورهای ۴ سیلندر دیزل تویوتا.

• DATENBUS :

تمام قسمتهای الکترونیک به هم وصل شده و از یک مرکز دستور بگیرند.از این فن آوری در مرسدس بنز CL نیز استفاده شده.

DE DION SYSTEM :

در سیستم DE DION آکس ثابت و کمک فنر مستقل به صورت پیچیده ای به هم وصل میشوند.

(توضیح نمیتونم بدم چون چیزی نمیدونم)

Detention :

به نا منظم کار کردن موتور (نا منظم شدن احتراق) بعد از احتراق ترکیب سوختی توسط جرقه شمع گفته میشود.

• deflector :

به قطعات پلاستیکی یا فلزی گفته میشود که در اتومبیلهای سواری دور چرخها و در وسایل نقلیه تناژ بالا روی کابین راننده و روی قسمت بالای درها برای بهبود آیرودینامیک و سهولت عبور جریان هوا قرار داده شده اند.

DI :
Direct Injection. تزریق مستقیم سوخت در موتورهای دیزل و بنزینی که بدین شکل احتراق بهتر میشود.یکی از مشکلات موتورهای دیزل صدایی است که در زمان احتراق ایجاد میشود و Audi با استفاده از این روش ترکیب هوا و سوخت بهتری تولید کرد و تا حدی این مشکل را برطرف ساخت.

• differential :

دیفرانسیل. در یک آکس دور چرخها را متعادل میکند به خصوص در پیچها که دور چرخها با هم متفاوت است.

differential lock :

قفل دیفرانسیل. در زمان از دست دادن چسبندگی یکی از چرخهای محرک جلوی هرز گردی آن چرخ را گرفته و باعث بهبود پایداری و همچنین چسبندگی میشود.محبوبترین نوع آن قفل دیفرانسیل مرکزی است که اگر یک چرخ هرز گردی کند از چرخهای جلو یا عقب حرکت ادامه پیدا میکند.

• DIN :

(Deutsches Institut für normung) استاندارد اندازه گیری آلمان. ۱DIN= 1.12 SAE

Dynamometr :
داینامو متر , وسیله ای که قدرت موتور را اندازه میگیرد.

Distributor :
دلکو , یکی از قطعات سیستم برقی که جریان برق ولتاژ بالا را به صورت تنظیم شده به شمعها میفرستد.

DISTRONIC و یا DYSTRONIC : (کمک!!! نمیدونم کدوم درسته چون فقط شنیدم )
به آن به صورت مخفف DTR نیز گفته میشود.سیستم رادار هوشمند کنترل کننده فاصله که توسط مرسدس بنز ساخته شده. این سیستم الکترونیک توسط رادار خود فاصله را تا اتومبیل جلوی محاسبه میکند و چنانچه این فاصله تا حد خطرناکی کم شود با کاهش نیروی موتور و یا حتی ترمز کردن سرعت را کم کرده و فاصله را افزایش میدهد.

• DOT :

کد استانداردی که از سوی اداره حمل و نقل آمریکا (US Departmant of Tarnsportation) برای روغن ترمزهای هیدرولیک تعیین شده است.در بازار سه نوع روغن ترمز DOT3, DOT4, DOT5 وجود دارد. شماره DOT بزرگتر نشان دهنده بیشتر بودن دمای جوش روغن ترمز و در نتیجه کیفیت بهتر آن است.

DOHC :

Double Over Head Camshaft موتوری که در بالا دو میل بادامک داشته باشد (و احتمالا ۱۶ سوپاپ و ۴ سیلند داشته باشد)

• DSC :

نام سیستم ESP ( سیستم پایداری الکترونیکی) در BMW.

DSP :

Dynamic Shift program گیرباکس اتوماتیک هوشمندی که متناسب با نحوه رانندگی دنده تعویض میکند (یا سریع و یا راحتی)

DSTC :

Dynamic Stability and Traction Control. این سیستم همراه با سیستمهای ESP (پایداری الکترونیکی) و ASR ( آنتی پاتیناژ) کار میکند و ولوو آنرا DSTC نامیده است.

• DUMMY :

ماکتهای انسانی از جنس پلاستیک که در تستهای تصادف مورد استفاده هستند. بر روی این ماکتها سنسورهای متعددی قرار گرفته و بدین ترتیب میزان و نقاط آسیب احتمالی انسانها در تصادفات واقعی محاسبه میشود.

• EBD-EBV :

سیستم الکترونیکی تقسیم نیروی ترمز.

ECE :

Economic Commission for Europe

• ECOTEC :

موتور ساخته شده توسط OPEL که به معنی اقتصادی , اکولوژی و تکنولوژی است.

EDC :

Electronic Diesel Control , سیستم کنترل موتورهای دیزل انژکتوری.

EDLS :

قفل الکترونیکی دیفرانسیل.

E-gaz :
ارتباط الکتریکی بین موتور و پدال گاز.

• EHB :

سیستم ترمز الکتونیکی که در حال حاضر روی این سیستم تحقیق می شود.

EMV :

چگونگی عملکرد سیستم برق خودرو در محیط های الکترو ماگنتیک. عملکرد واقعی سیستم برق خودرو در محیطهای برق فشار قوی تست میشود.

EPS :

Elektro Power Steering. سیستم فرمان هیدرولیک با موتور الکتریکی.

EON :

Enhanced Other Network , تبادل اطلاعات ترافیک

• ESP :

Electronic Stability Program. سیستم پایداری الکترونیکی (و یا بهتر از آن سیستم ضد ناپایداری که جلوی از کنترل خارج شدن اتومبیل را میگیرد) . اساس کار این سیستم اینست که از سیستم ترمز برای کنترل و هدایت اتومبیل استفاده شود. سیستمهای آنتی بلوکه ABS و سیستم آنتی پاتیناژ در زمینهای لغزنده TSC ستونهای سیستم ESP هستند.سنسوری که به فرمان متصل شده هماهنگی بین میزان چرخش فرمان و جهت حرکت اتومبیل را کنترل میکند. در صورت عدم تناسب , ESP سریع وارد عمل شده و ابتدا میزان انتقال نیروی موتور به چرخها را کاهش میدهد.اگر باز هم اتومبیل در کنترل راننده نباشد روی چرخها مستقل از هم ترمز اعمال میشود. این عمل تا زمانی که اتومبیل تحت کنترل راننده در آید و در مسیر دلخواه راننده حرکت کند ادامه می یابد.

• ETC :

Electronic Traction control

ETS :

Electronic Stability System که با ASR رابطه دارد.

EURO NCAP :

مخفف European New Car Assessment Programme که در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد.موسسه ای که بسیاری از اتومبیلهای تولید شده در اروپا را تست تصادف میکند و با توجه به نتایج تست تصادف به اتومبیل امتیاز ستاره داده میشود که در حال حاضر حداکثر امتیاز ۵ ستاره است.

• FACE LIFT :

زیبا سازی ظاهر بیرونی اتومبیل (بزک اتومبیل)

FADING :

تضعیف عملکرد ترمز اتومبیل در نتیجه داغ شدن لنتهای ترمز. مشکلاتی مانند , ضرورت محکم تر فشار دادن پدال ترمز و طولانی شدن نقطه ترمز گیری پدال نیز در این وضعیت به وجود می آید.

FAN :

به طور متوسط ۷۰% سوخت مورد استفاده موتور تبدیل به گرما میشود. وظیفه خنک کردن موتور نیز همراه سیستم خنک کننده آبی با FAN (پروانه) است. آب حرارت موتور را جذب کرده و حرارت خود آب بالا میرود. این آب وقتی از داخل رادیاتوری که در جلوی اتومبیل است عبور میکند خنک میشود. اگر حرارت آب بیش از حد مجاز بالا رود ترموستات FAN را که روی رادیاتور نصب شده به کار می اندازد تا حرارت پائین آید.

• FIS :

نمایشگر اطلاعات که اطلاعاتی مانند مسافت پیموده شده , متوسط سرعت , میزان مصرف سوخت و دمای بیرونی را نمایش میدهد.

FLOATING CAR DATA :

اطلاعاتی که از اتومبیل در حال حرکت فرستاده میشود.

FPS :سیستم جلوگیری از آتش سوزی در اتومبیل.


برچسب‌ها: اصطلاحات خودرو
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم بهمن 1391ساعت 21:19  توسط Knight Mahbod  | 

موج چینی همه جا را فرا گرفته و بازارهای خودرو نیز از این یورش در امان

نمانده اند. گرچه هنوز بیشتر تولیدات خودروسازان چینی، کپی نامفهومی

از خودروهای مشهور دنیاست، اما کم کم این محصولات نیز در حال جدا

کردن این انگ از خود بوده و به سمت استقلال در طراحی پیش می روند.

خودروسازان چینی زیادی وجود دارند که طیف وسیعی از محصولات با

کیفیت نازل تا خوب را تولید می کنند و البته امیدواریم اگر محصولی از این

خودروسازان وارد کشور ما می شود، از نوع با کیفیت خوب آن باشد.شرکت گریت وال یکی از بزرگترین شرکتهای چینی تولید کننده خودرو

است که از سال 1976 به ساخت خودرو مشغول است. این شرکت در

سال 2010 بزرگترین تولید کننده خودروهای شاسی بلند SUV در چین

بود. اما با وجود تخصص بیشتر در تولیدات SUV سایر کلاسهای خودرو نیز

در سبد تولیدات این شرکت قرار دارند. از جمله ولیکس C30 که یک سدان

کوچک فامیلی است. این خودرو با موتور چهار سیلندر 1.5 لیتری مجهز به

تکنولوژی VVT که زمانبندی هوشمند سوپاپ است، و توان 105 اسب بخار

و گشتاور 138 نیوتن متر را تولید می کند، به بازار ارائه می شود.سیستم گیربکس آن بین دستی یا اتوماتیک CVT قابل انتخاب می باشد.

ترمزها در هر چهار چرخ دیسکی و مجهز به سیستم ضد قفل و ضد لغزش

می باشد. مصرف سوخت C30 بطور متوسط 6.5 لیتر برای نمونه های

دنده دستی و 6.8 لیتر برای انواع اتومات اعلام گردیده است. میزان

آلایندگی آن نیز مطابق استانداردهای یورو 4 می باشد.این خودرو با طول 445 سانتی متر و عرض 170 و ارتفاع 148 و فاصله بین

دو محور 261 می تواند بعنوان یک سدان خانوادگی مورد استفاده قرار

گیرد. گنجایش صندوق بار 510 لیتر است که فضای مناسبی می باشد.

وزن خودرو نیز 1125 کیلوگرم برای نمونه های منوآل و 1145 کیلو برای

انواع اتومات می باشد.تجهیزات استاندارد برای مدل پایه شامل لامپهای هالوژن، پنجره های

الکتریکی، 4 اسپیکر، دو ایربگ جلو، ABS+EBD، سیستم ضد سرقت

موتور، و ریموت و تجهیزاتی از این قبیل می باشد. در مدل لوکس علاوه بر

گیربکس اتومات، تغییری در تجهیزات به چشم نمی آید. اما مدل Elite که

بالاترین مدل C30 می باشد، به تجهیزاتی نظیر صندلیهای چرمی و

اسپیکر های 6 تایی و گرم کن صندلیها و رادار مجهز است. سیستم GPS

هم برای نقشه خوانی و راهیابی ماهواره ای جزو تجهیزات آپشن و قابل

انتخاب می باشد.قرار است کرمان خودرو از اردیبهشت 1391 این مدل را جایگزین هیوندای

ورنا نماید. قیمت این خودرو در مدل پایه و با گیربکس دستی حدود 10

هزار دلار و در مدل لوکس با گیربکس اتوماتیک 12 هزار دلار و در گرانترین

مدل با تمام امکانات آپشن 13 هزار و 200 دلار است. بنابراین با احتساب

عوارض 60 درصدی واردات CKD و سود مثلا 40درصدیمونتاژکنندهداخلی،

قیمت این خودرو در بازار داخلی حدود 24 تا 28 میلیون تومان برآورد می

شود.


برچسب‌ها: گریت وال
+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آبان 1391ساعت 0:28  توسط Knight Mahbod  | 

یکی از خودروهای چینی مطرح در بازار ایران همین لیفان 620 است که با

وجود پیش زمینه بسیار منفی نسبت به تولیدات چینی، توانست بخوبی

جای پای خود را در بازار محکم کند و به تازگی نیز مدل قویتر و مجهزتر آن

راهی بازار شود. بسیاری از افرادی که از بازار تکراری و بدون تنوع

خودروهای داخلی خسته شده اند، لیفان 620 را یک انتخاب مناسب یافته

اند. متنی که در ادامه می آید تجربیات یکی از هموطنان با این محصول

کرمان خودرو است که می تواند مورد توجه افرادی قرار گیرد که به تازگی

به این اتومبیل علاقه مند شده یا قصد خرید آن را دارند:


موتور این خودرو با همین مشخصات تا سال 2007 در مینی کوپر استفاده

می شده است. این موتور در دورهای بالا سرحال بوده و خوب شتاب می

گیرد ولی در دورهای پایین عملکرد متوسطی دارد که شاید ناشی از

ضرایب جعبه دنده باشد. به نحوی که برای شروع حرکت در سر بالایی

باید کمی پر گاز حرکت را شروع کنید. مصرف بنزین آن در شهر اگر خیلی

با دور بالا و پر شتاب حرکت نکنید بین 8 الی 8.5 و در اتوبان برای سرعت

متوسط 110 کیلومتر بر ساعت، 6.5 الی 7 لیتر برای هر 100 کیلومتر

است. کارکرد موتور نسبت به خودرو های داخلی نرم است و صدای نسبتاً

جذابی دارد. لازم به ذکر است که در این موتور بجای تسمه تایم از زنجیر

استفاده شده که نیاز به تعویض های دوره ای ندارد.


گیربکس و کلاچ جابجایی کمی دارند و محل دنده ها به هم نزدیک و

محدوده حرکت پدال کلاچ کم است که اینها حسی اسپرت را القا می

کنند. پدال کلاچ آن سفت بوده و زمانی که هنوز ماشین آب بندی نشده

است در روزهای سرد دنده 1 سخت جا می رود اما با افزایش کارکرد

خودرو این مشکل بر طرف می شود. ضرایب دنده ها کمی سبک است

بنابراین باید دیر تر از حد معمول دنده را عوضرد. شتاب خودرو در دورهای

بالاتر از 3300 کاملا قابل توجه است.


                  


طراحی فضای داخلی خودرو پذیرفتنی و در مقایسه با خودروهای تولید

داخل زیباتر است و ازکیفیت قابل قبولی برخوردار است. امکانات آن شامل

4 شیشه برقی، آینه های برقی، ترمز ای بی اس فرمان هیدرولیک، پخش

CD با پورت USB و سنسور دنده عقب و … می شود. همچنینصندلی ها

دارای روکش چرم مصنوعی بوده و دارای زیر آرنجی برای صندلی جلو و

عقب است. میزان فضای داخل خودرو بزرگتر از پژو 206 و کمی کوچکتر از

پژو 405 است ولی جای گله ای باقی نمی گذارد. با این حال بزرگترین

صندوق بار را در بین سدان های تولید داخل دارد که حجم آن بیش از 650

لیتر است. برای مقایسه بد نیست بدانید که حجم صندوق تندر 90 ،520

لیتر و حجم صندوق 405 برابر 440 لیتر است.

               

این اتوموبیل در پلوس و لوله های گردش آب رادیاتور دارای مشکلاتی بود

که در سرویس اولیه با تعویض پلوس و قطعات سیستم رادیات برطرف

شد. کولر خودرو عملکرد متوسطی دارد اما قابل قبول است. سیستم برف

پاک کن و آینه های بغل نیز از نقاط قوت به شمار می روند. فنربندی خودرو

از نرمی مناسبی برخوردار است و در عین حال در مانورها هم نسبتا خوب

عمل می کند. ترمز ها در جلو و عقب دیسکی بوده و ترمزگیری با اطمینان

و بدون کله کردن خودرو صورت می گیرد و یکی از نقاط قوت خودرو به

شمار می رود. یکی دیگر از نکات مثبت این خودرو فرمان نرم وخوش

دست آن است که مانور در فضاهای تنگ را آسان می کند.یکی از نکات منفی رگلاژ نبودن درب های خودرو به هنگام تحویل آن بود.

همچنین خودرو تا حدود کیلومتر 1500 تا 2000 دارای مشکلاتی است که

ناشی از عدم آب بندی است و با عبور از این میزان کارکرد، برطرف

خواهند شد.مثلاً ترمزها در ابتدا کمی ضعیفند که به علت نو بودن لنتها

است.


به طور کلی به نظر بنده به خاطر افت کیفیت و افزایش قیمت اکثر خودرو

های تولید داخل، این خودرو دارای کیفیت قابل قبول و مصرف بنزین پایین

در مقایسه با خودرو های هم ردیف خود است و می تواند گزینه مناسبی

باشد.


مشخصات لیفان 620:


موتور چهار سیلندر با حجم دقیق 1587cc Tritec


قدرت: 114 اسب بخار


گشتاور: 149 نیوتن متر در 4500 دور بر دقیقه


گیربکس: 5 سرعته دستی دیفرانسیل جلو


طول*عرض*ارتفاع: 4.55*1.7*1.49 متر


فاصله بین دو محور جلو و عقب: 2.6 متر


وزن خالص: 1150 کیلوگرم


ظرفیت مخزن سوخت: 58 لیتر


حجم صندوق بار: 650 لیتر


 حداکثر سرعت: 180 کیلومتر بر ساعت


تجهیزات ایمنی: ترمزها دیسکی مجهز به ABS+EBD و 2 کیسه هوا برای


راننده و سرنشین جلو
برچسب‌ها: لیفان 620
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم آبان 1391ساعت 23:12  توسط Knight Mahbod  | 

سدان رده متوسط A5 که از سال 2006 میلادی تولید می گردد، یکی از

محصولات مهم و استراتژیک چری شناخته می شود؛ چرا که علاوه بر چین

در کشورهای ترکیه، مصر، روسیه و به تازگی ایران مونتاژ می شود؛ و

مهم تر آنکه مدل ISG این خودرو عنوان اولین خودری هیبریدی چینی را در

اختیار دارد.

*********** نمای ظاهری ***********

چری A5 تلاش فراوانی دارد که یک چهره شیک اما ساده و عاری از

هرگونه خطوط رادیکال و احجام اغراق شده را ارائه کند. درنمای جلو؛ چراغ

ها و جلوپنجره بزرگ آن جلب توجه می کند اما فرم کلی مجموعه سپر و

پنل جلو و حتی برجستگی طولی روی درب موتور کاملا محافظه کارانه

طراحی شده و به همین دلیل است که جلوپنجره عریض و کروم آن به

مرکز ثقل طراحی جلو تبدیل شده است.

در نمای جانبی نیز ترکیب خطوط منظم، ورم گلگیرها و قوس ملایم منحنی

سقف، دنباله رو همان فلسفه چهره شیک اما ساده و هماهنگ است که

بخش مدرن آن فرم خاص طراحی درهای عقب و ستون C آنست. البت

ه سایز و قطر کوچک رینگ اسپرت در زیبایی جانبی آن تاثیر منفی گذاشته

است.

اما در نمای عقب، به نظر میرسد طراحان با بی حوصلگی کامل خودرو را

طراحی کرده اند چرا که در این بخش سادگی و محافظه کاری به اوج خود

رسیده و شما با یک طرح فوق العاده ساده و البته قدیمی مواجه هستید.

ترکیب خطوط کاملا صاف و اتوکشیده با زوایای شارپ و احجام ساده؛

طراحی این بخش را فاقد هرگونه هیجان و نوآوری ساخته به گونه ای که

یک خودروی ارزان قیمت و اقتصادی را تداعی میکند.

در این میان طرح فوق العاده ساده سپر و گرافیک ابتدایی چراغ های عقب

این موضوع را تشدید کرده که مشخصا طراحی و فرم سپر عقب آن انتقاد

آمیز است. البته همین طراحی مکعب گونه منجر به ایجاد صندوق عقب

حجیمی شده که ارتفاع و لبه بارگیری آن نیز مناسب است.

*********** فضای داخلی ***********

با باز کردن درب خودرو؛ تصویری که از یک خودروی سدان با طرح ساده

ظاهری از آسیای شرقی در ذهن داشتید به چالش کشیده می شود. در

ابتدا پارکابی های با نشان چری و سپس رنگ بندی روشن و گرم

مجموعه تریم داخلی توجه شما را جلب میکند. ضمن آنکه رودری ها نیز با

حفظ همین ترکیب رنگ بندی؛ از مواد با کیفیت مناسبی انتخاب شده اند.

داشبورد خودرو نسبت به نمای ظاهری آن تا حدودی مدرن تر بوده و

چیدمان منظم اجزا به خصوص در بخش میانی و کنسول از جذابیت

مناسب برخوردار است. از جمله موارد قابل توجه علاوه بر پارکابی و طرح

رودری ها می توان به دسته دنده کروم و طرح فرمان با پوشش چرم و

مجهز به کلیدهای کنترل سیستم صوتی اشاره کرد. البته برخلاف نمای

بیرونی که دارای لوگو و نام مدیران خودرو بود؛ غربیلک خودرو به لوگوی

چری آراسته است!


چینی ها در توجه به جزئیات طراحی نظیر رعایت اصول ارگونومی هرچند

پیشرفت محسوسی کردند اما هنوز کاملا مسلط نشده اند و به عنوان

نمونه؛ می توان به ارتفاع نامتناسب دسته دنده یا محل قرار گیری

کلیدهای چراغ مه شکن اشاره کرد که در بالای بخش میانی داشبورد و در

مکانی غیر متعارف قرار دارند در حالیکه قاعدتا مانند بسیاری از خودروها

می بایست بر روی اهرم راهنما قرار می گرفت.

نکته عجیب دیگر؛ حجم کم و زاویه تند جعبه داشبورد است. جنس

کلیدهای سیستم تهویه مطبوع نیز چندان جالب نیست اما بدون تردید

عجیب ترین نکته منفی در خوانایی صفحه نمایشگر سیستم تهویه مطبوع

آنست که در نور خورشید به هیچ وجه خوانا نبود و می‌بایست حتما در

سایه یا تاریکی به مطالعه اطلاعات آن بپردازید!

جنس و کیفیت پوشش صندلی ها نیز نامطلوب بود و اقدام به پوشاندن آن

با روکش صندلی کار معقولانه‌ای است! البته گفته می‌شود در سری جدید

تولیدات، کیفیت پوشش صندلی ها بهبود یافته است. فضای کابین در هر

دو ردیف جادار بوده و به همراهی صندوق عقب حجیم آن؛ برای یک

مسافرت خانوادگی مناسب است.

*********** تجهیزات رفاهی و ایمنی ***********

ام وی ام 530 نیز از نظر تجهیزات و امکانات رفاهی هیچ کمبودی نداشته

و با ارائه شیشه ها و آیینه های برقی، فرمان هیدرولیک، پوشش چرم

غربیلک فرمان، قفل مرکزی با ریموت کنترل، سیستم ضدسرقت

(ایموبلایز)، تهویه مطبوع اتوماتیک، کامپیوتر سفری، سانروف دو حالته

برقی، سیستم پخش صوت MP3 دارای پورت USB و کلیدهای کنترل روی

فرمان، تنظیم شدت نور زمینه نشانگرهای جلو، سنسور فاصله سنج عقب

و با تجهیز به دو ایربگ، دیسک ترمز برای هر چهار چرخ و سیستم ترمز

EBD به همراه سامانه ضدقفل ABS ؛ نه تنها در مواجهه با رقبای هم قیمت

(١٨ الی ٢۴ میلیون تومان) بلکه حتی در مقابل اکثر خودروهای یک رده

بالاتر از خود (رده ٢۴ الی ٣٠ میلیون تومان) نیز کمبود خاصی احساس

نمی کند که مشخصا سانروف برقی و تهویه مطبوع اتوماتیک برگ برنده

این چینی مجهز در قیاس با رقبا محسوب می گردد.

*********** مشخصات فنی ***********

چری A5 در بازارهای مختلف با موتورهای چهارسیلندر 1.6 ، 1.8 و 2 لیتری

بنزینی و با گیربکس های 5 دنده دستی و 4 دنده اتوماتیک ارائه شده که

نمونه وطنی آن از قویترین موتور بهره می برد. با باز کردن در موتور ام وی

ام 530؛ مجموعه موتور و متعلقات فنی را به صورت منظم و بدون شلوغی

مشاهده می کنید.


موتور 2 لیتری با آرایش خطی و 16 سوپاپ آن که طبق ادعای چری

استاندارد یورو3 را پاس میکند به صورت عرضی نصب شده و توانایی تولید

حداکثر 139 اسب بخار در 5750 rpm و حداکثر گشتاور 182 نیوتن متر در

4500 rpm دارد که از طریق گیربکس 5 دنده دستی به چرخ های جلو

منتقل می گردد.سیستم تعلیق در جلو مک فرسون مجهز به میله

ضدلغزش بوده و جالبآنکه تعلیق محور عقب آن مولتی لینک می باشد.

وزن این خودرو با توصیفات فوق 1290 کیلوگرم می باشد.*********** آزمایش رانندگی ***********

با استارت پیشرانه؛ صدای موتور کمی به کابین نفوذ پیدا میکند که در

نمونه مورد آزمایش به دلیل کارکرد پایین و انجام نشدن سرویس اولیه،

صدای پیشرانه کمی خشن به نظر میرسید که قاعدتا با تنظیم موتور و

تعویض روغن؛ بهبود پیدا می کند.اولین نکته مثبت؛ زمان جازدن و تعویض

دنده ها رخ میدهد چرا که اینخودرو از پدال کلاچ سبک و تعویض دنده های

نرم برخوردار است و نیازی به کلنجار رفتن با دنده ها و پدال کلاچ

نمی‌باشد.نکته دوم در میزان تسلط راننده به ابعاد خودروست زیرا طرح

ساده و زوایای شارپ آن باعث شده به سرعت ابعاد خودرو دستتان بیاید و

نقطه کور برای راننده وجود ندارد ضمن آنکه آیینه های جانبی نیز میدان دید

مناسبی را پوشش می دهند. نکته سوم، نفوذ کم صدا از محیط بیرون به

داخل خودرو می باشد و حین حرکت کابین ساکت و ایزوله ای دارد.

پیشرانه 2 لیتری چری به خوبی دور می گیرد و با توجه به توان مطلوب

موتور و وزن مناسب خودرو، کشش و شتاب قابل قبولی دارد ضمن آنکه به

لطف گشتاور مناسب پیشرانه، شتاب ثانویه آن نیز راضی کننده است اما

مشخص شد نباید از این خودرو انتظار هندلینگ هیجان انگیز و اسپرت

داشته باشید چرا که اولا موقعیت و ارتفاع دسته دنده چندان مناسب و

اصطلاحا خوش دست نیست، ثانیا منحنی شتاب گیری خودرو در زمان

تعویض دنده ها افت می کند.ضمنا واضح است که تیم طراحی چری در این

خودرو بر راحتی و نرمی خودرو تمرکز داشته لذا رفتار سیستم تعلیق آن

که با همکاری کمپانی لوتوس انگلستان طراحی شده کاملا نرم و روان

بوده و توانایی جذب مطلوب ضربات حاصل از عبور از دست اندازها و

ناهمواری های جاده را دارد اما در عوض همین نرمی بیش از حد در زمان

مانورها یا حرکات مارپیچی به نقطه ضعف آن تبدیل میگردد.

البته سبکی بخش عقب خودرو و سایز نامطلوب رینگ و لاستیک نیز مزید

بر علت است. نکته جالب دیگر در خصوص این خودرو افت آرام و با طمانینه

دور موتور زمان برداشتن از پدال گاز است.مجموعه این توصیفات نشانگر

آنست که ام وی ام530 یک خودروی خانوادگی است که با قدرت مطلوب

پیشرانه اش شما را در سبقت گیری ها یا عبور از مسیرهای کوهستانی

راضی نگه میدارد اما نباید از آن انتظار یک رانندگی پرهیجان و اسپرت را

داشته باشید.

************* خدمات پس از فروش ***********

مالک خودرو که جزء اولین خریداران ام وی ام 530 بوده در ابتدا با تعدادی

ایرادات فنی مواجه شده که تمامی آنها در مراجعه به نمایندگی برطرف

شده است. گستردگی شبکه خدمات پس از فروش مدیران خودرو اگرچه

ایده آل نیست اما نسبت به دیگر خودروسازان و واردکنندگان؛ در رتبه

متوسط قرار میگیرد. در خصوص قیمت لوازم یدکی نیز با توجه به چینی

بودن خودرو؛ بعید به نظر میرسد تامین قطعات آن به نسبت دیگر رقبا

هزینه زیادی به همراه داشته باشد.

*********** جمع بندی ***********

ام وی ام 530 با حدود قیمت 20 میلیون تومان؛ در میانه رده سدان های

متوسط 18 الی 24 میلیون تومانی قرار گرفته و در حال حاضر با دو رقیب

مستقیم یعنی هیوندا ورنا و پژو پارسELX و دو رقیب گران تر و بزرگتر اما

همکلاس یعنی هیوندا آوانته و رنو مگان 1600 مواجه است که غیر از

قدمت و خوشنامی برند سازنده در دیگر زمینه ها کم و کاستی خاصی

ندارد؛ ضمن آنکه از نظر تجهیزات رفاهی کاملا از آنها برتر است. ام وی ام

530 مجموعه ای است از طراحی ساده و تا حدودی شیک(غیر از نمای

عقب)، کابین جادار و خوش ترکیب، تجهیزات و امکانات رفاهی کامل،

پیشرانه قوی اما خونسرد، و سواری نرم و روان.چری در این مدل تلاش فراوانی داشته تا خود را یک سدان نیمه لوکس

جذاب و کارامد نشان دهد و بایستی پذیرفت تا حد زیادی نیز موفق عمل

کرده و لذا با این توصیفات می تواند گزینه ای مطلوب برای خانواده ها و

افرادی باشد که به دنبال یک خودروی جدید و مجهز بوده و به نام و قدمت

سازنده نیز چندان حساسیت به خرج نمی دهند.
البته با توجه به سابقه نامطلوب خودروهای قدیمی تر چینی که به بازار

ایران راه یافته اند؛ امید است کیفیت قطعات و دقت مونتاژ این خودرو قاب

ل قبول بوده و در دراز مدت دچار مشکلاتی همچون سر و صدای کابین یا

خرابی های متعدد فنی نشود.میزان استهلاک خودروی جدید فاکتوری

است که در بدو ورود خودرو نمیتوان آنرا ارزیابی کرد و تنها گذر زمان می

تواند شدت آنرا نمایان سازد. البته استقبال نسبتا مناسب از این خودرو در

بازارهایی که طی چهار سال اخیر در آنها حاضر بوده، ما را فعلا نسبت به

کیفیت قابل قبول آن خوشبین نگه میدارد.
*********** مشخصات فنیMVM530 ***********

کلاس خودرو: سدان خانوادگی کوچک

گیربکس : 5 دنده دستی

محور محرک : دیفرانسیل جلو

تعداد و آرایش سیلند / سوپاپ: 4خطی / 16

حجم موتور (سی سی): 1971

قدرت ( اسب بخار / دور در دقیقه ): 139/5750

گشتاور ( نیوتن متر / دور در دقیقه ): 182/4500

توان وزنی مخصوص ( اسب بخار بر تن ): 108

توان خروجی مخصوص ( اسب بخار بر لیتر ): 71

حد اکثر سرعت ( کیلومتر بر ساعت ) :
195

شتاب صفر تا 100 کیلومتر بر ساعت ( ثانیه ) : 13

طول/عرض/ارتفاع ( میلیمتر ): 1483/1750/4552

فاصله دو چرخ جلو/دو محور ( میلیمتر ): 2600/1505

وزن خالص ( کیلو گرم ): 1290

مشخصات تایر: 195/55 – R15

مصرف ترکیبی ( لیتر در 100 کیلومتر ): 6.8

استاندارد آلایندگی: یورو 3

حجم مخزن سوخت ( لیتر ): 52


امکانات ایمنی و رفاهی :

کیسه هوا: راننده و سرنشین جلو مجموعا 2 عدد

سیستم های ترمز و پایداری: جلو دیسکی و عقب کاسه ای /
ABS – EBD
سیستم های ایمنی: ایموبلایزر – قفل مرکزی با ریموت

سیستم های فرمان و هدایت: فرمان دارای قدرت کمکی هیدرولیکی –

کنترل سیستم صوتی از روی فرمان

سیستم تهویه مطبوع: کنترل دستی

سیستم صوتی،تصویری و مولتی مدیا: سیستم پخش MP3 با پورت

USB مجهز به 4 بلندگوی استریو

سیستم صندلی: تنظیم برقی – صندلی عقب تاشو

سیستم های آینه ها و شیشه ها: تنظیم برقی آیینه ها – شیشه بالابر

جلو و عقب برقی – سانروف برقی

سیستم روشنایی: مه شکن جلو و عقب – تنظیم برقی چراغ های جلو

سایر امکانات: سنسور دنده عقب

گارانتی: 18 ماه یا 36000 کیلومتر

برچسب‌ها: ام وی ام 530
+ نوشته شده در  جمعه پنجم آبان 1391ساعت 15:5  توسط Knight Mahbod  | 

تیبا یا خودرو ملی شرکت سایپا، (با نام پیشین مینیاتور) اولین محصول

سایپا است که بیش از ۴۵ ٪ از مراحل ساخت آن در ایران انجام

شده‌است.[نیازمند منبع] این خودرو بر روی پلتفورمS۸۱ ساخته شده.

ظرفیت موتور آن cc ۱۵۰۰ و مصرف سوخت آن حدود ۵/۶ لیتر در ۱۰۰

کیلومتر  اعلام شده‌است. موتور انژکتوری این خودرو با توجه به آلایندگی و

مصرف سوخت اندک استاندارد یورو ۳ را دارا می‌باشد و قادر است

استاندارد یورو ۴ را نیز دریافت نماید.تیبا پنج دنده بوده و موتور آن دارای ۸۰

اسب بخار قدرت می‌باشد و سرعت آن حداکثر ۲۰۰ کیلومتر در ساعت

ومجهز به ترمز دیسکی چرخ جلو با سیستم خنک کننده‌است. طراحی

بدنه تیبا توسط متخصصان ایرانی در مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا، طراحی

موتور در آلمان، سیستم ترمز آن با همکاری بوش آلمان انجام شده و پلت

فورم کاملآ ایرانی است.


آغاز داستان

  پروژه تولید خودری تیبا از سال 1375 و با کد SPC5 که بعدا به دلیل تغییر مدیریت به S81

مبدل شد وبا کار به روی پراید برای تولید خودرویی در رده ی B جهانی آغاز شد به همین منظور

پس از مشاوره بااستودیوهای طراحی نام آوری چون ایتال دیزاین و پینی فارینا،کار به تیم ایتالیایی

IET به همراه گروهی به نام آنجلینی دیزاین و طراح ژاپنی "هاردا" سپرده شد تا در کنار مرکز

طراحی سایپا و مهندسین ایرانی کلیدبخورد.پس از آن بود که مگا موتوربا همکاری شرکت آلمانی

FEV (همان کارخانه که در ساخت موتورسمند با ایران خودرو همکاری

داشت)وابستهبه دانشگاه آخن آلمان کار روی پیشرانه ی پراید را آغاز کرد وبا افزایش حجم آن به

5/1 لیترتوانست به قدرت خروجی 80 اسب بخار دست یابد.در همین راستا جعبه دندهو ترمزها

هم از نوع ارتقا یافته ی پراید هستند! و محورها از روی ریو با کاهش 70 میلیمتری طول

شاسیو بازنگری سیستم تعلیق طراحی شده اند،ضمن اینکه قطعات پراید،ریو و لوگا و رد پای

مشاورانآلمانی،ایتالیایی و کره ای در بسیاری از قسمت های آن دیده می شود.پس از آماده شدن

محصول بود کهمدیرعامل سابق سایپا در آذرماه 1387 بیان داشت که تا پایان سال 15 هزار

دستگاه مینیاتور تولید خواهدشد که این میزان تا 3 سال آینده به 200هزار دستگاه قابل افزایشو تا

سال 1390 سهم سایپا از صادراتاین محصول به 20 درصد خواهد رسید!!!


آزمایش رانندگی

صندلی های تیبا راحت اند و بدن را در حد شاید و باید در بر می گیرند

وشما می توانید در صندلی رانندهبخش گودی کمر را با اهرم چرخ دنده

ای!(تکنولوژی مربوط به 10 سال پیش )تنظیم کنید.کنسول و فرماندر نگاه

اول تداعی کننده ی ادوات به عاریت گرفته شده ی پراید هستند و تنها

نکته ی هیجان انگیز کار نشاندهنده ها هستند که کمی اسپرت اند.تا

اینجای کار کیفیت ساخت و مواد به کار رفته ضعیف بوده و اگر فعلا آن را

به حساب پروتوتایپ بودن بگذاریم!بخش آزمایش رانندگی از همه چیز

جذاب تر به نظر میرسد.وقتیبه سراق موتور رفتیم،اهرم بازکننده ی کاپوت

هنوز هم شبیه مکانیزم پیکان در سمت چپ و پایین کنسول است،حتی

جایی که برایش در نظر گرفته شده به قول مفروف بد دست و به دلیل قاب

نا مناسب همچون خودروهای از رده خارج دستگیره همراه با مقداری سیم

از جای خود خارج و در میان زمین و هوا معلق می ماند!!!فاصله ی بین

سپر جلو تا رادیاتور و پیشرانه برای آسیب نرسیدن به موتور حین تصادف از

جلو رعایت شده است اما دو مشکل وجود دارد،اول جاگذاری نامناسب

اهرم قفل درب کاپوت که با کوچک ترین ضربه ای امکان بهم خوردن تنظیم

و بسته نشدن آن وجود دارد و دوم جک کاپوت است که زمان بسته

شدندرب بجای قرارگرفتن در سمت چپ یا راست دقیقا روی موتور می

ایستد و زمان بازکردن آنقدر داغ می شود که می تواند دست را بسوزاند!در حرکت نخست با دور موتور حداکثر،این پیشرانه ی 4 سیلندر 8 سوپاپ

و 1500 سی سی که دقیقا 78اسب بخار در دور موتور 5500 تولید می

کرد صدای زیادی به داخل اتاق انتقال می داد.شتاب صفر تا صد 18/7 ثانیه

بوده و بیشتری سرعت آن 200 کیلومتر بر ساعت می باشد،دارای جعبه

دنده 5 سرعته یدستی بوده و مصزف سوت آن بنا بر اظهار سازنده در هر

صد کیلو متز 7 لیتر است (امیدوارم مردم به خاطر چند لیتر بنزین کمتر به

سراغ تیبا نروند)به دلیل ارتفاع زیاد تیبا تا زمین استفاده از رینگ های

13 اینچی با تایرهایی با قطر 175 نمی شد توقع خاصی از پایداری

داشت.فرمان با توجه به هیدرولیک بودن از پراید نرم تر بود و اگر قرار بود با

سرعت بیش از 80 کیلومتر حرکت نکنید متوجه حسن دیگر آن یعنی

سیستم تعلیق نرم و راحتش می شدید .از ترمزها هم عملکرد قابل

قبولی دیده شد،در جلو دیسکی و در عقب کاسه ای (تکنولوژی 20 سال

پیش)در زمان حرکت هیچ تشخیصی از زوایای کناری وجود نداشت و به

دلیل ارتفاع زیاد صندوق عقب و سیستم تعلیق با مشکل پارک کردن

مواجه هستید و عملا آن آینه های کناری زمخت هیچ کمکی نمی کنند.در

خودرو از حدود 820 نوع قطعه استفاده شده تا با قیمت زیر 10 یلیون تومان

به دست مشتری برسد اما به دلیل حضور تندر 90 با کیفیتی بهتر و

شرایطی مطلوب تر فروش این خودرو با مشکل مواجه خواهد شد وپیش

بینی کرده اند (باید دید آیا این خودرو هم همانند پراید از بی امنیتی رنج

خواهد برد یا خیر؟ کافی است که تا بهار سال 1390 صبر کنیم)نمونه ی

مورد آزمایش پروتوتایپ بود که تعدادی از آن برای شناسایی برخی نواقص

به کارشناسان سپرده شده است(معلوم نیست که ایرادات عنوان شده

قبل از رسیدن به دست مشتری رفع خواهند شد یا اینکه حرف مرد یکی

است و...)اگر با واقعیت کنار بیاییم تیبا حتی در بازار داخلی با رقیبان قدری

مثل تندر 90،206 و ریو مشکل خواهد داشت.


امكانات استاندارد تیبا:


 سيستم قفل مركزي


سيستم تهويه مطبوع (Air Condition)


 سيستم ضد سرقت(immobilizer)


CD player


شيشه برقي جلو و عقبمشخصات عمومي تیبا:


نوع بدنه: سدان


ظرفيت سرنشين: 4 نفر


تعداد درب ها: 4 درب


مشخصات موتور تیبا:


 نوع: SI MPFI


تعداد سيلندر: 4 سيلندر خطي


قطر سيلندر: 75.5 ميلي متر


كورس پيستون: 83.6 ميلي متر


حجم موتور: 1500 سي سي


 حداكثر قدرت: 78hp-5500 rpm


حداكثر گشتاور: 126 نيوتن متر، 4000rpm


تعداد سوپاپ: 8 سوپاپ


 آلاينده خروجي:Euro 3


سيستم سوخت رساني:


نوع: انژكتوري


سوخت: بنزين


پمپ سوخت رسان: الكتريكي


ظرفيت باك: 41 ليتر


گريبكس:


نوع: دستي


سيستم تعليق جلو تیبا:


نوع: مك فرسون


نوع فنر: لول


جذب كننده شك: گازي (كم فشار)


سيستم تعليق عقب:


نوع: اكسل پيچشي


نوع فنر: لول


چذب كننده شك: گازي (پر فشار)


سيستم فرمان:


نوع: هيدروليكي


كمترين شعاع گردش: 5.25 مت

ر

رينگ و لاستيك:
نوع تاير: راديال


سايز تاير: 175/70 R13 82H


سايز رينگ: 13*5J, Offset=40


اوزان:


وزن بدون سرنشين: 1013 كيلوگرم


وزن با سرنشين و باك پر: 1347 كيلوگرم


ابعاد تیبا:


طول: 4105 ميلي متر


عرض: 1635 ميلي متر


ارتفاع: 1484 ميلي متر


حداقل فاصله تا زمين: 160 ميلي متربرچسب‌ها: تیبا
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم آبان 1391ساعت 15:7  توسط Knight Mahbod  | 

طراحی

 

 

 نوآوری و زیبایی بصری در نگاه اول رانا را خودرویی دوست داشتنی جلوه

می دهند. اما این حس اولیه نمی تواند در بررسی های دقیق تر دوام

داشته باشد اما در کل می توان طراحی قدرتمند و نیمه جسورانه ی رانا را

دوست داشتنی و قابل تحسین خواند .خودرو رانا در کلاسC

 طراحی شده و با دارا بودن طول ۴۲۸۲ میلیمتر ، عرض ۱۶۵۵ میلیمتر و

ارتفاع ۱۴۵۶ میلیمتر.ابعادی بین ۲۰۶ صندوق دار و سمند دارد .


 عکس های متعددی تبلیغاتی رانا که همه زوایای سهرخ و نمای جلو

خودرو را نشان می دهند ،همه نشان گر جذاب تر بودن طراحی جلو خودرو

حتی از نظرتبلیغات هستند . چراغ های جذاب جلو خودرو که درنگاه اول به

دلیل استفاده از دیود های خطی در بالا وپایین آن یادآور طراحی هاآئودی

هستند یکی از اصلی ترین بخش های جذابیت بصری رانا را تشکیل

میدهند، چراغ ها ازسه بخش تشکیل شده اند: نورپایینحبابی در وسط

چراغ ، نور بالا به صورت هالوژنی ونواریدر بالای چراغ و راهنمای نواری در

قسمت پایینچراغ . جلوپنجره جلو خودرو در عین سادگیدر توازی با سطح

سپر و شیب چراغ های به صورت مشبک و با رنگ ثابت مشکی

رویخودرو قرار گرفته است ، این سبک طراحی نیز مدتی طولانی است

که محصولات مردمی فیاتایتالیا را دوست داشتنی و جذاب در عین

سادگی نمایش می دهد ،سپر جلو خودرو نیز نوعی الهامگیری از سپر

سورن است که تا بالای جلوپنجره و زیر کاپوت امتداد یافته و راز های

امنیتیبسیاری را در دل خود دارد .


 

 از آن جایی که پلت فرم خام ۲۰۶ یکی از کاربردی ترین موارد اولیه برای

طراحی پلت فرم مستقل ایران خودرو و پلت فرم رانا بوده است و همچنین

برای کاهش هر چه بیشتر هزینه ها در عرضه خودرویی خانوادگی و ارزان

، بخشی از قطعات طراحی خارجی وداخلی این خودرو از خط تولید

۲۰۶ برای رانا به عاریت گرفته می شوند ، از این جمله می توان به بخش

پر هزینه درب های خودرو اشاره کرد که در رانا تنها با اصلاحی جزئی و با

همان شکل بادامی شکل درب های ۲۰۶ روی این خودرو نصب شده اند و

از قضا هماهنگی مناسبی با دیگر بخش های خودرو دارند ، نکته جالب

دیگری که در نمای کناری خودرو جلب توجه می کند نوار همرنگپهن روی

بدنه ، رینگ های جذاب و خاص رانا و قوس انتهایی خودرو در قسمت جلو

است که در آن هیچ شکستگی یا شیب تندی دیده نمی شود زاویه

شیشه جلو به نسبت ۲۰۶ صندوق دار افزایش یافته و این مساله طول

خودرو را بیش از آن چیزی که روی کاغذ است نشان می دهد .نمای عقب

خودرو بر خلاف تصور بسیاری کاملا نسبت به ۲۰۶ صندوق دار تحول یافته

است .کوچکتر شدن محدوده درب صندوق عقب خودرو ، خارج شدن

تمامی بخش های چراغ های عقب خودرو از روی صندوق و قرار گرفتن در

طرفین نیز دو مورد مهم به شمار می روند .تیزی باله ماننده روی صندوق

که چراغ ترمز خودرو زیر آن قرار گرفته است و جای پلاک خودرو نسبت به

۲۰۶ به روی سپر انتقال یافته است . طراحی چراغ های ۴ گوش یکی از

نقاط فاصله گیری طراحی رانا از پژو ۲۰۶ صندوق دار است . حالت شیب

دار جای پلاک نصب شده روی سپر عقب خودرو با هیچ بخشی از طراحی

عقب خودرو هماهنگی ندارد و به دلیل شیب به سمت خارج نوعی گنگی

طرح را در ذهن به وجود می آورد . فضای خالی روی صندوق عقب نیز

پیش تر در تحول طراحی پراید در مدل ۱۳۲ به چشم خورده بود،این فضای

خالی که جدایی طویلی بین دو چراغ به وجود آورده است جزئیات نمای

عقب خودرو را کم تر و محدود به طراحی چراغ ها نشان می دهد و حس

ماجراجویانه طراحان در نمای جلو را تکرار نمی کند. در نمای کناری خودرو

نیز طراحی نرم و قوس دار جلو خودرو تناسبی با طراحی تیز عقب آن ندارد

و اگر این گونه برنامه ریزی شده ، ارتفاع عقب خودرو را نسبتا زیاد نشان

می دهد .

طراحی داخلی خودرو با توجه به علم جانمایی ( ارگونومی ) مناسب

تجهیزات و نصب امکانات درخور یک خودرو خانوادگی و ارزان قیمت ایرانی

صورت گرفته اند . طراحی کلی حالت کنسول خودرو توسط طراحان داخلی

صورت گرفته و برخی اجزا نصب شده روی آن به صورت کری اوور

( استفاده شده از خودرو های دیگر ) در رانا مورد استفاده قرار گرفته

اند.دریچه هوا که تحت کنترل سیستم تهویه مطبوع خودکار عمل می کنند

با طراحی خاصی که پیش تر در خودرو سایپا ۱۴۱ دیده بودیم روی رانا مورد

استفاده قرار گرفته اند.در کنسول وسط خودرو سیستم صوتی مجهز رانا

که قابلیت پخش MP3 و نصب USB را داراست . کلید های کنترل از جمله

فلاشر ، شیشه بالابر های برقی جلو به همراه پیچ های تنظیم سیستم

تهویه خودرو روی کنسول نقره ای رنگ وسط خودرو قرار گرفته اند .

نمایشگر ها و کیلومتر شمار های پشت فرمان خودرو تحولی در ذائقه

رانندگان ایرانی محسوب می شوند . طراحی اسپورت این نمایشگر ها که


به صورت دیجیتال محاسبه می شود و با عقربه نمایش داده می شوند با

استفاده از رنگ های آبی و قرمز و فونت خاص اعداد ، گِیج های اسپرت را

در ذهن تداعی می کنند . برای امنیت هر چه بیش تر سرنشینان دو

کیسه هوا در جلو خودرو لحاظ گردیده اند که در برخی تیپ های رانا این

خودرو تنها از یک کیسه هوا بهره خواهد برد . اهرم های تنظیم حالت

صندلی ،فرمان و چراغ های جلو نیز در داخل اتاق در دسترس هستند .
برچسب‌ها: رانا
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم آبان 1391ساعت 0:14  توسط Knight Mahbod  | 

 

ایران خودرو برای خانواده خودرو ملی خود، عضو تازه ای را معرفی نموده

که به نام دنا نامگذاری شده است. این خودرو جدید بر پایه و اساس و

پلاتفرم سمند بنا می شود. با این حال قرار است با نصب کلیه تجهیزات

ممکن در آن تبدیل به لوکس ترین و گران ترین عضو خانواده سمند درآید.

این خودرو با طراحی خشن تر و اسپورت تر نسبت به سورن و با قیمت

مشابه آن ، رقیبی برای سایر محصولات ایران خودرو نظیر پژو پارس و

سورن خواهد بود. خودرو دنا در سال 91 وارد بازارها خواهد شد و اعلام

شده که از نظر ایمنی و زیست محیطی، مطابق آخرین استانداردهای اروپا

خواهد بود. 

این خودرو مجهز به دو کیسه هوا، کمربندهای ایمنی با نیروی پیش

کشنده، ستون فرمان جمع شونده در هنگام تصادفات و ترمزهای

ABS خواهد بود. موتورهای آن نیز از خانواده موتور ملی EF7 و در دو نوع

عادی و توربو شارژر می باشند. از نظر امکانات رفاهی نیز می توان به

سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، فرمان برقی، سیستم کمک پارک عقب،

آیینه های برقی، تنظیم زاویه نور چراغهای جلو، سیستم ضد سرقت و

سایر امکانات (مشابه سورن) می باشد.
 

مشخصات فنی خودرو دنا

 

 ایمنی

 

 o مطابقت با استانداردهای ایمنی تصادف از پهلو و جلو

 o مجهز به کیسه هوا برای راننده و سرنشین جلو

 o مجهز به کیسه های هوای جانبی (برخی از مدل ها)

 o مجهز به کمربندهای ایمنی سه نقطه ای جلو و عقب با پیش کشنده و محدودکننده نیرو (جلو)

 o مجهز به سامانه ترمز ضدقفل (ABS) و بوستر MBA به همراه توزیع الکترونیکی نیرو (EBD)

 o ستون فرمان جمع شونده در تصادف

 o چراغ های مه شکن جلو و عقب به همراه چراغ های ایمنی درها

 

رفاهی

 

 o مجهز به سامانه تهویه مطبوع اتوماتیک (کلیه مدل ها)

 o سامانه فرمان برقی (مدل ایی ال ایکس)

 o سامانه ورود بدون کلید

 o آینه های جانبی برقی

 o سامانه کمک پارک عقب

 o رادیوپخش CD/MP3 با مانیتور چندرسانه ای (مدل ایی ال ایکس)

 o ستون فرمان قابل تنظیم

 o کنترل سیستم صوتی روی غربیلک فرمان (مدل ایی ال ایکس)

 o آینه های جانبی برقی (تاشو برقی با گرمکن برای مدل ایی ال ایکس)

 o هندزفری بلوتوث

 o شیشه های سولار رنگی

 o زیرآرنجی جلو و عقب

 o قابلیت دسترسی به صندوق عقب از داخل اتاق

 o صندلی های برقی جلو

 

عملکردی

 

 o برخورداری از سامانه الکترونیکی مالتی پلکس

 o قابلیت تجهیز به سامانه ناوبری ماهواره ای

 o رینگ اسپورت آلومینیومی

o    سامانه ضد سرقت immobilizer

 o    قابلیت تنظیم زاویه نور چراغ های جلو

 

زیست محیطی


  مطابقت با استاندارد آلایندگی یورو4 قابل ارتقا به یورو5برچسب‌ها: دنا
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آبان 1391ساعت 23:53  توسط Knight Mahbod  |